Haber

Türkiye genelinde sağlık çalışanları 2 gün işten ayrılacak

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Lideri Dr. Derya Uğur, sağlık çalışanlarının maddi ve özlük hakları için 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde iki gün süreyle işten ayrılacaklarını açıkladı. Derya Uğur, Genel Sağlık-İş’in toplu sözleşme taleplerine ilişkin olarak, “Sağlık ve sosyal hizmet kolundaki tüm kamu çalışanlarının ücretleri, en alt yoksulluk sınırının üzerinde olacak şekilde kademeli olarak artırılmalıdır. Tüm ödemeler sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına ( matrah, teşvik, ek ödeme) vb.) emekliliğe yansıtılarak tek kalemde ödenmelidir. Enflasyon farkı aylık olarak tüm ücretlere yansıtılmalı ve kamu çalışanlarının alım gücü korunmalıdır.”

1 VE 2 AĞUSTOS’TA İŞİ DURDURACAKLAR

Genel Sağlık-İş Sendikası, artan ekonomik kriz nedeniyle artan iş yükü, sağlıkta şiddet ve sağlık çalışanlarının personel eksikliğinden dolayı Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası ve Çabası kapsamında 7. Dönem Toplu İş Sözleşmesini yapmıştır. 19 birlik ve 2 aile hekimliği federasyonunun birleşmesiyle oluşan Platform (SABİM). müzakerelerin başlayacağı 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde görevlerinden ayrılacaklarını açıkladı.

ACİL HİZMETLER VE OPERASYONLAR DURDURULMAYACAKTIR

Genel Sağlık-İş Genel Lideri Dr. Derya Uğur, yarın başlayacak iş bırakma eyleminde poliklinik hizmeti gibi seçmeli hizmetlerin verilmeyeceğini ancak acil hastaların, diyaliz hastalarının, hamilelerin, kanser hastalarının, ağır hastaların bakımlarının üstlenileceğini belirtti. bakım hastalarına ve acil ameliyatlara ara verilmeyecek.

TALEPLERİNİ YAZILI OLARAK VERDİLER

Eylem bittiğinde tüm vatandaşları yanlarında olmaya çağıran Genel Sağlık-İş Lideri Uğur, bugün yaptığı yazılı açıklamada toplu sözleşme taleplerini şöyle sıraladı:

“Enflasyon farkı aylık olarak tüm fiyatlara yansıtılmalı, kamu çalışanlarının alım gücü korunmalıdır. Sağlıkta dönüşüm programına son verilmeli, sağlık hizmetlerinin eşit, ücretsiz, erişilebilir bir şekilde yürütülmesini sağlayacak politikalar oluşturulmalıdır. ve nitelikli kamu hizmeti Yoksulluk sınırının üzerinde kademeli bir artış sağlanmalı Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına yapılan tüm ödemeler (taban, teşvik, ek ödeme vb.) emekliliğe yansıtılarak tek kalemde ödenmelidir. Enflasyon farkı aylık olarak tüm fiyatlara yansıtılmalı, kamu çalışanlarının alım gücü korunmalı Gelir vergisi dilimi oranları yüzde 15 olarak sabitlenmeli Sözleşmeli modellerden vazgeçilip takımlı, garantili çalışma modeli esas alınmalı • Hizmet süresi fiili artışı (giyme hakkı payı) tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanları ile geçmiş yılları kapsayacak şekilde yılda 90 gün olarak düzenlenmelidir.

“PANİK BUTONU VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GİBİ ÖNLEMLER MUTLAKA UYGULANMALIDIR”

Sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda sağlıkta şiddeti önlemek için; güvenlik görevlisi, panik buton vb. tedbirler ivedilikle hayata geçirilmelidir. Beyaz kodu veren sağlık çalışanı talepte bulunursa olay günü idari izinli sayılmalıdır. 5510 ve 5434 sayılı Kanunlara göre emekliler ile çalışanlar arasındaki emeklilik ve özlük hakları farklılıkları giderilmelidir. Tüm sağlık ve toplum hizmeti çalışanları giyim yardımı almalıdır. Günün koşullarına göre giyim yardımında gerçekçi bir artış yapılmalıdır. Aile yardımları ve çocuk yardımları, çalışma bölgesindeki mevcut şartlara ve eşitsizliklere göre iyileştirilmelidir. Görev yükseltme ve unvan değiştirme sınavları her yıl yapılmalıdır. Mülakat sistemi kaldırılmalı, atamalar adalet ve liyakat çerçevesinde yapılmalıdır.

“YEMEK İHTİYACI KURUM TARAFINDAN KARŞILANMALIDIR”

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının çocuklarına kreş ve kreş hizmetleri 7 gün 24 saat sağlanmalıdır. Hizmet verilemeyen yerlerde mali destek sağlanmalıdır. Sağlık ve sosyal hizmet işletmesinden emekli olanlar ile ihtiyaç sahibi sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yakınlarına yaşlı bakım hizmetleri 7 gün 24 saat sunulmalıdır. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının gıda ihtiyaçları kurum tarafından karşılanmalıdır. Tüm çalışanlar ücretsiz olarak yararlanmalıdır. Hizmetin sağlanamadığı durumlarda bedelinin ödenmesi gerekir. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının kurumlara ulaşımı için servis hizmeti sağlanmalıdır. Hizmet hizmetlerinden yararlanamayacak sağlık çalışanları toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmalıdır. Sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlık çalışanları için sosyal alanlar oluşturulmalıdır.

“YILLIK İZNİ VE HASTALIK RAPORLARINDA MAAŞIN KESİLMESİ OLMAMALIDIR”

Promosyon uygulamalarında kurumlar arası eşitsizlikler giderilmeli ve farklı unsurlar içeren sözleşmelerin önüne geçecek standartlar oluşturulmalıdır. Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına yılda iki kez maaş karşılığı tatil ikramiyesi ödenmelidir. Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına, resmi meslek günlerinde yılda bir kez maaş tutarında ikramiye ödenmelidir. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yıllık izin ve hastalık raporlarında maaş kesintisi yapılmamalıdır. Sağlık ve sosyal hizmet kurumlarında mobbing olayları önlenmeli ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Sağlık meslek mensuplarında uzmanlaşmanın önü açılmalı, sertifika programlarında standardizasyonu sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

“EŞİTSE EŞİT” ÖĞESİNİN KABUL EDİLMESİ GEREKİR

Yüksek lisans eğitimini tamamlayarak YÖK tarafından tanınan alanlarda uzmanlık kazananlar için bir ekip oluşturulmalı ve istihdam edilen çalışanlara uzmanlık tazminatı verilmelidir. Üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının atama ve nakil sorunları sağlık bakanlığının atama ve yerleştirme yönetmeliği örnek alınarak çözülmelidir. Sağlık ve sosyal hizmet işinde kurum ve kuruluşlarda mazeret atamalarında aile birliğini engelleyen kısıtlamalar kaldırılmalıdır. Sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda görevlendirme ve yer değiştirmeye ilişkin yönetmelikteki stratejik işçi tanımı kaldırılarak randevu atama sorunları çözülmelidir. Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına mesleki sorumluluk sigortası uygulanmalıdır. Tüm primler kurum tarafından karşılanmalıdır. Salgınla mücadelede aktif rol alan özverili sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına 1 derece verilmeli. Ülkemizde meydana gelen doğal afetlerde olağanüstü kurallar içinde hizmet veren özverili sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına 1 derece verilmelidir. Tüm kamu kurumlarında aynı unvana sahip misyonerlerin ücretleri “eşit işe eşit ücret” unsuru ile belirlenmelidir.

“KİŞİSEL EKSİKLİĞİN DÜZELTİLMESİ GEREKİYOR”

Sağlık Bakanlığı çalışanlarına yapılan tüm ek ödeme düzenlemeleri, SB Merkez Teşkilatı, Adlı Tıp Kurumu ve Hudut ve Sahil Sağlık Müdürlüğü çalışanları için de yapılmalıdır. Sağlık Bakanlığı, YÖK, İsimli Tıp Kurumları ve diğer kamu kurumlarında birebir unvan olarak görev yapan sağlık çalışanları arasındaki mali ve özlük hakları farklılıkları giderilmelidir. Yan hizmetler sınıfı çalışanları ekibinin tamamı Genel İdari Hizmetler Sınıfına alınmalıdır. Sözleşmeli yönetim modelinden vazgeçilmeli, tüm yöneticiler yetkinlik ve liyakat kriterlerine göre atanmalıdır. Tüm sağlık ve toplum hizmeti çalışanları, ekip unvanlarına uygun pozisyonlarda istihdam edilmelidir. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının iş yükünü artıran işçi eksiklikleri giderilmeli ve gerekli işçi istihdamı sağlanmalıdır. İstihdam usulsüzlükleri giderilmelidir. Atama, nakil ve görevlendirmelerde objektif kriterler oluşturulmalı ve bu konuda tam şeffaflık sağlanarak kayırmacılığın önüne geçilmelidir.

“AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARININ ÜCRET KATSAYISI 3’E ÇIKARTILMALIDIR”

Aile Sağlığı Çalışanlarına taşınabilir hizmet ödeneği verilmelidir. Aile sağlığı çalışanlarının 1,5 olan tavan fiyat katsayısı 3’e çıkarılmalıdır. Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan Kesintili Aile Sağlığı Çalışanlarına yapılacak ödemelerde yüzde 25 olan oran yüzde 50 olarak uygulanmalıdır. Aile sağlığı birimlerinde güvenlik görevlileri bulunmalıdır. Bu güvenlik görevlilerinin mali ve sosyal hakları Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmalıdır. Aile sağlığı merkezi gider ödeneği kalem oranları; Sosyo-ekonomik kalkınma ödemesinde bölge oranları ve sallama bölgesi öncelikli olarak güncellenmelidir. Aile Hekimliği Sözleşmesi ve Ödeme Yönetmeliği’ndeki ilk 1000 puana kadar olan hakediş kalem katsayısı yüzde 100 artırılmalıdır.

“24 SAATTEN FAZLA HİZMET VERİLMELİ”

Aile Sağlığı Merkezleri, kamu tarafından güvenli ve verimli çalışmaya uygun fiziki koşullarda inşa edilmelidir. Aile Sağlığı Merkezlerinin kira, işçi ve her türlü giderleri merkezi bütçeden karşılanmalıdır. Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi personeline görev başında görev verilmeyeceği açıkça düzenlenmeli; sözleşme alanları dışında hiçbir şekilde görevlendirilmemelidir. Saat fiyatları aylık saat başı fiyatının en az 2 katı şeklinde ödenmelidir. Riskli birimlerde resmi ve dini bayramlarda bu saat fiyatları yüzde 100 artırılmalıdır. 7 gün 24 saat hizmet veren sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda gece çalışma saati ücreti, normal çalışma saati ücretinin iki katı olarak belirlenmelidir. Koruma bedellerinin en geç takip eden ayın 15’inde genel bütçeden ödenmesine karar verilmelidir. Sağlık çalışanlarına 24 saatten fazla nöbet verilmemeli, 130 saatten fazla ve 120 saatin üzerinde görevde bulunmamalıdır. Vardiyadan sonra izne çıkmak istenmesi durumunda, yönetim vardiya iznini vardiyanın ertesi gününde kullandırmalıdır. Nöbet süresince fiyat indirimi yapılmamalıdır. Eşi vefat eden veya boşanma nedeniyle çocuğu velayet verilen sağlık çalışanına isteği dışında gece nöbeti görevi verilmemelidir. 55 yaş üstü tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanları gönüllülük esasına göre görevden muaf tutulmalıdır.

“YÜZDE 2 BARAJ KALDIRILMALI”

Kamu tarafından idari izin verilen günler aylık çalışma süresinden düşülmeli ve idari izinli günlerde çalışan işçiye mesai ücreti ödenmelidir. Mesai dışı çalışma adı altında yapılan işlerin tazminatı saatlik vardiya ücreti hesaplanarak ödenmelidir. Hafta sonları yıllık izinden düşülmemelidir. Döner sermaye bütçesine bağlı işçiler genel bütçeye aktarılmalıdır. Sağlık çalışanları için sağlıklı dinlenme alanları oluşturulmalıdır. Sağlık çalışanlarının görev yaptığı birimde banyo ve tuvaleti olan vardiya odası tahsis edilmelidir. Sendika örgütlenmesini kısıtlayan yüzde 2 barajı kaldırılmalıdır. Toplu Sözleşme Tazminatı ödemesine son verilmeli ve sendika üyelik aidatları çalışanlar tarafından ödenmelidir. Sendika üyeliği ve üyelikten ayrılma işlemlerinin e-devlet üzerinden yürütülmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Yönetici pozisyonunda çalışanlar sendika üyesi olamayanlar kapsamına alınmalıdır.

“ŞİDDETE KARŞI KOMİTE KURULMALIDIR”

Sağlık Bakanlığı bünyesinde ilgili tüm meslek kuruluşlarının ve sendikaların temsil edildiği Şiddetle Mücadele Kurulu oluşturulmalıdır. Üyenin sendika temsilcisinin Mesleki Sorumluluk Kurulunda yer alması sağlanmalıdır. Sağlık meslek görev tanımları; Sendikalar ve meslek kuruluşları ile birlikte oluşturulacak kurullarca hazırlanarak ivedilikle yürürlüğe konulmalıdır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek 33. maddesinde yer alan ‘özel (riskli) birimler’ tanımları genişletilmelidir. Özel (riskli) birimlerde çalışan sağlık çalışanlarının vardiya ödemeleri ve ek ödemeleri katlanarak ödenmelidir.

Kaynak: ANKA / Günümüz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort